Category Archives: Nauka, kultura i sport

Wypożyczalnia sprzętu windsurfingowego

Co roku wielu Polaków decyduje się na spędzenie swoich wymarzonych wakacji nad morzem lub jeziorem. Warto jednak dobrze zaplanować nasze wakacje i spróbować spędzić je w bardzo aktywny sposób. Urlop nad morzem nie musi oznaczać tylko i wyłącznie leżenia na

Puchary na zamówienie

W naszym kraju wielu młodych ludzi marzy o prawdziwej sportowej karierze. Rodzice wysyłają swoje dzieci od najmłodszych lat, aby pilnie trenowali pod okiem doświadczonych instruktorów. Wyszkolenie odpowiedniej sportowej kadry jest też bardzo ważnym zadaniem dla Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Polacy

Przemyślany plan trenignowy dla kobiet

W przygotowaniu profesjonalnego programu treningowego przydaje się profesjonalna wiedza. Wiele osób czerpie ją z internetu czy różnego rodzaju poradników. Jednak dobrym rozwiązaniem, stosowanym coraz częściej w Polsce, są konsultacje z trenerem personalnym. Taki specjalista jest gruntownie przygotowany do tego, aby

Co daje wczesna nauka pływania niemowląt?

Okres niemowlęcy to czas dynamicznego i intensywnego rozwoju w życiu każdego dziecka. To właśnie wtedy zdobywane są najważniejsze umiejętności i kształtowane są niezbędne nawyki. Popularnym trendem staje się nauka pływania niemowląt, która podjęta we wczesnym wieku może nie tylko być

BUDZENIE ZAINTERESOWANIA

Jak wiadomo, sprzyjały one budzeniu zaintere­sowania młodzieży tradycją narodową; z tą myślą rów­nież wygłaszano w parku gawędy o historii Polski, pro­wadzone również przez samego Jordana. Wiele innych czynności zaprojektowanych przez Jordana na terenie parku miało na celu również troskę o krzewienie

ODMIENNY SPOSÓB

W zgoła’odmienny sposób, ale w tym samym duchy rozumiał doświadczenia Jordana Józef Figna. Nie po­mnąc na odmienność sytuacji, usiłował on znaleźć pier- wowzór dla wprowadzonego .w Polsce po II wojnie świa­towej przysposobienia wojskowego w ramach wycho­wania fizycznego i znalazł je

OGÓLNE ABSTRAHOWANIE

Dlatego też na ogół abstrahowano od solidarystycznych idei, które — jak postaramy się wykazać — nadawały, zasadniczy ton działalności Jordana. Czynili-to jedynie socjaliści, gali­cyjscy, a więc ludzie spoza kręgu zainteresowanych bezpośrednio wychowaniem fizycznym. Dostrzeżenie tego aspektu działalności Jordana odnajdujemy też

ZASADNICZY TON OCEN

Niemniej jednak — jak już mówiliśmy — zasadni­czy ton ocen . dzieła Jordana abstrahował od szerszych strukturalnych powiązań jego ideologii, z orientacjami społeczno-politycznymi na ziemiach polskich. Nawet Andrzej Wohl, któremu skądinąd trudno, byłoby zarzu­cić niedocenianie czynnika politycznego w historii kul­tury.

PRZYTOCZONE OPINIE

Jak się wydaje, przytoczone dotąd opinie powstawały w atmosferze powszechnego entuzjazmu,’jaką stworzo- / no wokół eksperymentu krakowskiego a także wokół > samego autora tego eksperymentu. W licznych prze­mówieniach!,-wspomnieniach!,-‚ broszurach wymieniano rozliczne cechy Jordana jako człowieka, działacza spo­łecznego i pedagoga, z

GŁÓWNA SIŁA

Głów­ną siłą społeczną tak pojętych zmian było mieszczań­stwo, ale także część ulegającego „głębokim przeobra­żeniom ziemiaństwa i formującej się inteligencji, stąd tak bardzo lansowane w polskim pozytywizmie prze­konanie o potrzebie klasowego solidaryzmu. Propago­wane i realizowane prace organiczne ożywiały zatem życie gospodarcze

PRACA OGRANICZA

Praca organiczna jest [bowiem] jednocześ­nie formą legalnej akcji politycznej w kraju pozba­wionym normalnego życia. państwowego, przeciwstaw­ną formom nielegalnym konspiracji i rewolucji”. Dzia­łanie realistyczno-pozytywne wydawało się w Polsce tym bardziej istotne, że „germanizacja i rusyfikacja kraju, ograniczanie kompetencji polskiego samorządu, kurczenie

ZWOLENNICY PRACY

W tej sytuacji zwolennicy pracy organicznej pro­ponowali’ niewielkie, ale realne zmiany w/gospodarce i kulturze kraju,- które pomogłyby społeczeństwu pol­skiemu pokonać dystans dzielący je od krajów o rozwi­niętej cywilizacji’technicznej. Miała to być najlepsza forma zespolenia narodu w zwarty organizm i przeciw­stawienia

PODSTAWA AKCJI

Manifest jednocześnie służył jako podstawa akcji stronnictwa’ konserwatystów, łączącego właścicieli ziemskich z przed­stawicielami świata wyższych – urzędników, skąd rekru­towali się kandydaci na wiedeńskich pracowników mi­nisterialnych” Do 1880 r. dominujący wpływ na ży­cie intelektualne w Krakowie mieli stańczycy. Pod ich sztandarem występowało

NACZELNE ZASADY

Czas”, przeciwstawiał . się jednoznacznie prądom demokratycznym i liberal­nym. Ich zdecydowanie antyludowe ’ stanowisko, od pierwszej chwili wrogie ruchowi socjalistycznemu i lu­dowemu,^. zapoczątkowanemu w Galicji pod koniec XIX w., umożliwiało istotny wpływ na życie politycz-. ne elity magnackiej, bogatego mieszczaństwa