SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

„Więc jako obywa­telowi tej ziemi — mówił •— Polakowi i katolikowi, niech mi wolno będzie wypowiedzieć zdanie moje, jak u nas szerzeniu się anarchizmu socjalnego zapobiegać należy” . Socjalizm— zdaniem Jordana — wyrasta­jąc ha różnej glebie, musi być zwalczany różnymi me­todami. Jednak ogólne zasady owej walki winny mieć ^ swe  źródło w znanej skądinąd encyklice papieskiej Rerum novarum.Szczegółowy program skierowany przeciwko socja­lizmowi na terenie Galicji — w pewnym sensie doty­czy, to także innych części Polski — winien, zdaniem Jordana, zawierać następujące elementy:Uświadamianie społeczeństwa, przede wszystkim przez prasę, ale także w formie wyjaśniania bezpo­średniego, czym jest socjalizm, jakie są przyczyny po­wstania tego kierunku i zasady działania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)