WSPÓLNE PŁASZCZYZNY

A jednak — z drugiej strony — ruch jordanowski, taternicki i marynistyczny mają zbyt wiele płaszczyzn wspólnych, aby mogły zostać zaliczone do tej samej klasy zjawisk społeczno-kulturowych. Wszak wyrastają one z tych samych niepokojów rodzącego się społeczeń­stwa przemysłowego, są przejawem lęku, przed kon­sekwencjami fizycznego i duchowego „cherlactwa” czło­wieka. wyobcowanego z natury, nasycone są troską 0  stworzenie pełniejszych perspektyw rozwoju młodego pokolenia,, wreszcie stwarzają teoretyczne i praktyczne możliwości realizacji programu krzewienia narodowych 1  uniwersalnych wartości społecznych. Wychodząc z tego przekonania, celowe wydaje się dokonanie analizy tej tradycyjnie ekskluzywnej dziedziny życia, sięgając do wybranych źródeł dotyczących ruchu jako całości oraz do pisarstwa Mariusza Zaruskiego, czołowego reprezen- / tanta teorii-i praktyki taternictwa i marynistyki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)